SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE „BAREFOOT UNIVERSE ACADEMY“

1. Organizator

Organizator nagradne igre  „Barefoot Universe Academy“je podjetje GDO d.o.o., Maistrov trg 5, 9250 Gornja Radgona DŠ: SI 56751184, MŠ: 8529825000

Nagradna igra ni sponzorirana, izvedena ali kakorkoli povezana s podjetjem Facebook/Instagram.

2. Privolitev

S sodelovanjem v nagradni igri izrecno sprejemate vse tukaj navedene splošne pogoje sodelovanja in pravila nagradne igre.

3. Namen

Namen nagradne igre je promocija podjetja GDO d.o.o. na socialnih omrežjih

4. Trajanje

Nagradna igra traja od 22. 11. 2022   do 26. 11. 2022 do 18:00 ure (CET).

5. Sodelujoči

V nagradni igri lahko sodeluje vsaka fizična oseba, iz celega sveta, ki je starejša od 18 let in se strinja s temi splošnimi pogoji sodelovanja.

Sodelujoči v nagradni igri mora biti resnična oseba. Lažne osebe v nagradni igri ne smejo sodelovati oz. jih bo organizator izključil.

Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njej na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov [email protected] .  V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

6. Potek nagradne igre

Organizator je na svojem Instagram profilu www.instagram.com/barefoot.universe dne 22.11.2022objavil Reel (video), pod katerim sodelujoči sodelujejo v nagradni igri. Sodelujoči v nagradni igri sodeluje na način, da v času trajanja nagradne igre pod objavo zapiše komentar v skladu z navodili oziroma odgovori na vprašanje, katera tematika/modul iz spletnega tečaja ga najbolj zanima, označi vsaj 1 osebo, všečka objavo in sledi profilu barefoot.universe. Nagradna igra traja do 26.11.2022 do 18:00 ure.

Uporabniki, ki konkretno objavo delijo tudi v svojem instagram story-ju, se štejejo, kot da pri tej objavi sodelujejo dvakrat.

Sodelovanje pod objavo je možno od časa objave pa do zaključka trajanja celotne nagradne igre.

Izmed tistih, ki bodo sodelovali v nagradni igri v skladu s temi pravili, bo organizator naslednji dan po koncu trajanja nagradne igre, to je dne 27.11.2022 izžrebal 3 nagrajence. Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje največ dvakrat, z komentarjem enkrat in dodatno največ enkrat z delitvijo story-ja.

Nakup kateregakoli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

7. Nagrade

V nagradni igri bodo podeljene 3 nagrade: 3x brezplačen dostop do spletnega tečaja Barefoot Universe Academy. Organizator bo izmed vseh sodelujočih pod objavo izžrebal 3 prejemnike nagrade. Ista oseba lahko prejme samo eno nagrado.

Nagrad ni mogoče zamenjati za denar ali katerokoli drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe.

V nagradni igri ne smejo sodelovati in do nagrad niso upravičene osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izvenzakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

8. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad

Nagrajenci bodo o nagradah obveščeni z objavo na profilu www.instagram.com/barefoot.universe in sicer po koncu trajanja nagradne igre 27.11.2022. Nagrajenci bodo lahko objavljeni tudi na časovnici Facebook strani organizatorja. Nagrajenci izrecno dovoljujejo takšno objavo svojega imena in priimka oz.imena, ki ga uporabljajo na soc.omrežju.

Nagrajenci bodo po zaključku nagradne igre pozvani, da v roku 7 dni od zaključka nagradne igre organizatorju posredujejo svoj emailnaslov za pošiljanje nagrade. Nagrade bodo poslane po email pošti (nagrajenec prejme kodo, ki mu bo omogočila 100% popust pri nakupu spletnega tečaja Barefoot Universe Academy).  Če nagrajenec ne posreduje potrebnih podatkov v roku, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti, organizator pa je v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršenkoli drugi namen.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

– nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade

– se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,

– nagrajenec ne sporoči svojega e-mail naslova v določenem roku

– nagrajenec nagrade ne prevzame (ne izkoristi poslane kode v roku 1 leta od prejema)

9. Obdavčitev nagrad

Nagrade v tej nagradni igri niso predmet obdavčitve.

10. Škoda in višja sila

Posameznik sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

11. Namen zbiranja in hranjenja podatkov

Namen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov je izvedba nagradne igre. Osebne podatke (ime in priimek oz.ime, ki ga posameznik uporablja na soc.omrežjih) organizator hrani v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju osebnih podatkov (zaključek nagradne igre) oz. na podlagi pisnega preklica posameznika, se podatki nemudoma izbrišejo.

12. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju dovoljuje, da do konca trajanja nagradne igre oz.do preklica privolitve zbira in obdeluje njegove v nagradni igri zbrane osebne podatke (ime in priimek oz.ime, s katerim posameznik sodeluje v nagradni igri) za namene:

  • izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;
  • objave in obveščanja nagrajencev;
  • podelitve nagrad;

Vsi podatki oseb, ki ne bodo prejemniki nagrad, bodo po zaključku nagradne igre nemudoma izbrisani.

Upravljalec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Upravljalec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. V primeru, da želi sodelujoči kadarkoli izbris svojih podatkov, lahko zahtevo poda na [email protected]

Podatki o nagrajencih se na sedežu podjetja hranijo eno leto.

13. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na spletnem mestu  https://barefootuniverse.com/splosni-pogoji-sodelovanja-in-pravila-nagradne-igre-barefoot-universe-academy

kjer so dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre, jih sprejemajo in se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določata izključno organizator in tehnični izvajalec.

14. Splošne določbe

Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih sodelovanj v nagradni igri. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator nagradne igre si pridržuje  pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletnem mestu www.instagram.com/barefoot.universe

Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

15. Reševanje sporov

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Ljubljani.

Datum objave: 22.11. 2022, GDO d.o.o.